Với đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học Việt Nam

Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện

Mã số: 62320203

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

Các kết quả chính của luận án:

Trong hoạt động thông tin thư viện, hệ thống SP&DVTTTV là kết quả của quá trình xử lý thông tin, là cầu nối giữa NDT đến với các cơ quan TTTV. Vì vậy,việc nghiên cứu mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam, cùng các giải pháp triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của NDT, phục vụ tốt hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

- Luận án đã tập trung nghiên cứu và làm sáng rõ cơ sở lý luận về hệ thống SP&DVTTTV tại trường đại học. Luận chứng mô hình và cách tiếp cận để xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTV tại các trường đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH Việt Nam và hội nhập quốc tế. Trong đó đi sâu giải quyết nội hàm khái niệm hệ thống SP&DVTTTV; Mô hình hệ thống SP&DVTTTV; Các yếu tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá hệ thống SP&DVTTTV tại trường đại học; Giới thiệu được 05 Mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học tiên tiến của một số nước trên thế giới, trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế, đưa ra đánh giá và  nhận xét, cùng  những kinh nghiệm rút ra qua các mô hình trên; Phân tích đặc điểm, vai trò và các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập, nêu bật sự cần thiết phải xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Luận án đã tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá khách quan thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam. Đồng thời tiến hành phân tích 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam (Chính sách và môi trường xã hội; Con người; Nguồn lực thông tin; Cơ sở vật chất kỹ thuật). Việc đánh giá hệ thống SP&DVTTTV được dựa trên đánh giá về mối liên kết của các thành tố cấu thành hệ thống và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của hệ thống. Từ đó, nhận dạng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam hiện nay, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về hệ thống SP&DVTTTV tại trường đại học và thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam hiện nay, luận án đã đưa ra được các yêu cầu và đề xuất áp dụng mô hình phân tán hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam. Để xây dựng được mô hình trong thực tiễn, cần phải thực hiện một hệ thống các giải pháp đồng bộ tạo những điều kiện cần và đủ, trên cơ sở đó, luận án đưa ra 12 giải pháp triển khai để hiện thực hóa, gồm: (i) Nhóm giải pháp quản lý: Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý; Đổi mới công tác quản lý TVĐH; Nâng cao nhận thức về phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trường đại học; Đảm bảo chính sách liên kết, chia sẻ với các thư viện trong và ngoài nước. (ii) Nhóm giải pháp nghiệp vụ: Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các SP&DVTTTV;Đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa; Xây dựng chiến lược marketing.(iii) Nhóm giải pháp con người:Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường đào tạo năng lực thông tin cho NDT. iv) Nhóm giải pháp về Cơ sở vật chất kỹ thuật: Phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật nói chung;Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây; Nghiên cứu sử dụng các mạng xã hội.

- Đề xuất chính sách tạo lập, phát triển và khai thác nguồn lực thông tin KH&CN chung của quốc gia phục vụ nghiên cứu, đào tạo trên cơ sở chính sách bình đẳng đối với mọi chủ thể trong xã hội; Thực hiện chế độ truy cập mở phục vụ nền giáo dục mở tại các trường đại học Việt Nam.

Luận án góp phần hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về hệ thống SP&DVTTTV tại  trường đại học. Luận án làm sáng tỏ thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam hiện nay và đề xuất mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam cùng các giải pháp triển khai mô hình để hiện thực hóa, nhằm đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của NDT, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TVĐH trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các trường đại học và các TVĐH có được những cơ sở khoa học, cứ liệu trong việc hoạch định cơ chế, các chính sách phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lý thư viện trong cả nước, các cơ sở đào tạo ngành thư viện thông tin và các nhà nghiên cứu.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

 

NCS Vũ Duy Hiệp trình bày luận án

NCS chụp ảnh với Hội đồng chấm luận án

Chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cơ quan đơn vị công tác

Quang cảnh lễ bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh cùng với gia đình