Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Tên giao dịch quốc tế: Library Information Center named after Nguyen Thuc Hao

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, quản lý thông tin tư liệu. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động thông tin - thư viện và phát triển Thư viện số đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Cung cấp tài liệu và các dịch vụ thông tin - thư viện phục vụ bạn đọc trong và ngoài trường. Trao đổi, hợp tác với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế để liên thông và tăng cường nguồn lực cho Thư viện.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống thông tin - thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động thông tin - thư viện và phát triển Thư viện số đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai bổ sung tài liệu, giáo trình, cơ sở dữ liệu, nguồn tin điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tổ chức thu nhận nguồn tài liệu nội sinh và học liệu số của Trường theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu và công tác thông tin thư mục theo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; tổ chức kho tài liệu theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành Thư viện.

4. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản được Nhà trường trang bị; định kỳ thực hiện công tác kiểm kê, thanh lọc, thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định.

5. Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của thư viện truyền thống và thư viện số. Tổ chức thực hiện mô hình “Bạn đọc thông minh”; mở rộng không gian tự học, thời gian phục vụ đáp ứng nhu cầu của người học.

6. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn tài nguyên của Thư viện; biên soạn các ấn phẩm thông tin - thư viện; điều tra nhu cầu và khảo sát ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin - thư viện; thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá đáp ứng xu thế của thời đại 4.0.

8. Trao đổi, hợp tác với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế để liên thông và tăng cường nguồn lực cho Thư viện.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh - môi trường và kiểm tra, giám sát các nội dung trên theo quy định. Quản lý và khai thác các dịch vụ tại Trung tâm.

10. Phối hợp với các đơn vị để cấp Thẻ Thư viện cho cán bộ, viên chức và người học.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.