Thông báo: Kho dịch vụ đóng cửa và xử lý lại sách đưa về các kho DC, DX, DT phục vụ bạn đọc
Ngừng phục vụ kho dịch vụ (DV, DVT) tầng 1 thư viện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Nghệ An, ngày  22   tháng  10   năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Ngừng phục vụ kho dịch vụ (DV, DVT) tầng 1 thư viện

 
   

Kính gửi:  Quý bạn đọc

    Thực hiện chủ trương của Nhà trường và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc. Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào thông báo tới bạn đọc nội dung như sau:

- Từ ngày 22/10/2017 thư viện ngừng phục vụ bạn đọc tại kho tài liệu dịch vụ (DV, DVT) tại tầng 1 thư viện.

- Thời gian kho ngừng phục vụ, thư viện tiến hành xử lý lại tài liệu và chuyển tài liệu về các kho như sau: Tài liệu Khoa học Xã hội chuyển về kho DX tầng 4; Tài liệu Khoa học Tự nhiên chuyển về kho DT tầng 5; Tài liệu khác (còn lại) chuyển về kho Tổng hợp DC tầng 3.

          - Trong thời gian này bạn đọc đang mượn tài liệu đề nghị đến trả tài liệu tại tầng 1 thư viện; Bạn đọc cần mượn tài liệu học tập mời lên các kho tài liệu DX tầng 4, kho tài liệu DT tầng 5 và kho tài liệu DC tầng 3.

Trung tâm trân trọng thông báo tới Quý bạn đọc được biết và thư hiện!

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO