TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

Tên giao dịch quốc tế: Library Information Center named after Nguyen Thuc Hao

 

1. Chức năng:

Trung tâm Thông tin - Thư viện  trường  Đại học Vinh có chức năng bổ sung vốn tài liệu, xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin; Tổ chức tạo lập, cung cấp các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của người dạy, người học,  phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Vinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham  mưu cho Hiệu trưởng  xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường Đại học Vinh. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho  bạn đọc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị  của Thư viện;

2.2.Thực hiện tốt quy trình bổ sung học liệu, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Tổ chức thu nhận đầy đủ nguồn tài liệu nội sinh của trường đại học theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với  thông lệ quốc tế;

2.3. Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện và công tác thông tin thư mục; Tổ chức phục vụ bạn đọc  sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm& dịch vụ thông tin - thư viện. Thực hiện việc hợp tác, trao đổi, liên thông với  các cơ quan thông tin - thư viện trong nước  và  quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực thông tin;

2.4.  Tổ chức bảo quản tốt vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản  được Nhà trường trang bị; thực hiện công tác kiểm kê hàng năm, định kỳ 5 năm, thực hiện thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy trình, quy định quản lý tài sản của Nhà nước; 

2.6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của  thư viện. Thường xuyên điều tra nhu cầu bạn đọc, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng thư viện cho đông đảo Cán bộ, Giáo viên,  Học viên sau đại học,  Sinh viên, Học sinh;

2.7. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin -thư viện, thực hiện  nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá tiến tới  hội nhập và phát triển . Biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

2.8. Thực hiện quản lý dữ liệu bạn đọc trên phần mềm thư viện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác làm thẻ thư viện;

2.9. Tổ chức phục vụ Hội nghị,  hội thảo, bảo vệ luận án,  luận văn, theo sự  phân công của trường,  quản lý các phòng học, dịch vụ đặt tại Thư viện;

2.10. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành thư viện hiện đại. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật những kiến thức mới.

2.11. Tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ tại Thư viện.  Xây dựng Thư viện có  môi trường văn hoá xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sử.