Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
658.8 C 564/ ?
Chuyên viên khách hàng cá nhân :
DDC 658.8
Nhan đề Chuyên viên khách hàng cá nhân : Biểu mẫu
Mô tả vật lý 60 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Quản lí tiếp thị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lí tiếp thị
Từ khóa tự do Biểu mẫu
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Khách hàng cá nhân
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037864
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37864 bieumauthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190636
00231
004648BC9AC-BF7F-42E7-9443-3883886CC319
005202010061554
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006155420|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a658.8|bC 564/ ?|223 ed.
245 |aChuyên viên khách hàng cá nhân : |bBiểu mẫu
300 |a60 tr. ; |c24 cm.
650 |aQuản lí tiếp thị
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aQuản lí tiếp thị
653 |aBiểu mẫu
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aKhách hàng cá nhân
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037864
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37864 bieumauthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037864 Kho Giáo trình 658.8 C 564/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào