Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
658.8 C 564/ 16
Chuyên viên khách hàng cá nhân :
DDC 658.8
Nhan đề Chuyên viên khách hàng cá nhân : Tài liệu giảng viên
Mô tả vật lý 72 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Quản lí tiếp thị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Quản lí tiếp thị
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Khách hàng cá nhân
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037865
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37865 tailieugiangvienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190637
00231
0044F25C5DD-EB1E-4653-BA46-3304A87FBAEB
005202010061557
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006155737|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a658.8|bC 564/ 16|223 ed.
245 |aChuyên viên khách hàng cá nhân : |bTài liệu giảng viên
300 |a72 tr. ; |c24 cm.
650 |aQuản lí tiếp thị
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aTài liệu
653 |aQuản lí tiếp thị
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aKhách hàng cá nhân
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037865
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37865 tailieugiangvienthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037865 Kho Giáo trình 658.8 C 564/ 16 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào