Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
658 C 564/ ?
Chuyên viên hành chánh quản trị :
DDC 658
Nhan đề Chuyên viên hành chánh quản trị : Tài liệu giảng viên
Mô tả vật lý 54 tr. : Minh họa ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Quản lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Chuyên viên
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.037866
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37866 tailieujgiangvienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190638
00231
0041155986F-D251-4F89-BFE6-03703114AB7F
005202010061600
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201006160059|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a658|bC 564/ ?|223 ed.
245 |aChuyên viên hành chánh quản trị : |bTài liệu giảng viên
300 |a54 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm.
650 |aQuản lí
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aQuản lí
653 |aQuản trị
653 |aTài liệu
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aChuyên viên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.037866
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37866 tailieujgiangvienthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037866 Kho Giáo trình 658 C 564/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào