Sách
657 K 241/ ?
Kế toán tổng hợp
DDC 657
Nhan đề Kế toán tổng hợp
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học vinh
Mô tả vật lý 119 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kế toán
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023606
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023606thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190894
0021
004C7CFBADC-6141-4E97-81BB-A648C15BF336
005202011241410
008160608s vm vie
0091 0
039|y20201124141032|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bK 241/ ?|223 ed.
245 |aKế toán tổng hợp
260 |aNghệ An : |bĐại học vinh
300 |a119 tr. ; |c27 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aKế toán
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023606
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023606thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023606 Kho Giáo trình 657 K 241/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào