Sách
570 B 221/ 05
Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật :
DDC 570
Nhan đề Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật : Hội thảo quốc gia lần thứ nhất Hà Nội, 17 tháng 5 năm 2005
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb nông nghiệp, 2005
Mô tả vật lý 927tr. ; 27cm.
Phụ chú Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Tài nguyên
Từ khóa tự do Sinh thái
Từ khóa tự do Sinh vật
Từ khóa tự do Báo cáo khoa học
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): SH.001935
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1935thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191506
0021
00451CA99B9-46F7-4FA1-AE35-6F3DDAF1D4B8
005202104070911
008160608s2005 vm vie
0091 0
039|y20210407091124|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bB 221/ 05|223 ed.
245 |aBáo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật : |bHội thảo quốc gia lần thứ nhất Hà Nội, 17 tháng 5 năm 2005
260 |aHà Nội : |bNxb nông nghiệp, |c2005
300 |a927tr. ; |c27cm.
500 |aViện khoa học và công nghệ Việt Nam. Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aTài nguyên
653 |aSinh thái
653 |aSinh vật
653 |aBáo cáo khoa học
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): SH.001935
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1935thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001935 Kho Tự nhiên 570 B 221/ 05 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào