Luận Văn Luận Án
346.048 NĐ 584q/ 21
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về sở hữu trí tuệ của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 346.048
Tác giả CN Nguyễn, Công Định
Nhan đề Quản lý nhà nước bằng pháp luật về sở hữu trí tuệ của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Công Định; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Thúy Liễu
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 78tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Ủy ban nhân dân
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Liễu
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023959
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23959thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194605
00251
00478DC5B7E-DC47-4682-8F2C-5A2C898F0A6A
005202208050950
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805095032|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.048|bNĐ 584q/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Công Định|eTác giả
245 |aQuản lý nhà nước bằng pháp luật về sở hữu trí tuệ của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Công Định; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Thúy Liễu
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a78tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.77-78|b30
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aSở hữu trí tuệ
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aỦy ban nhân dân
700 |aPhạm, Thị Thúy Liễu|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023959
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23959thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023959 Kho Luận Án 346.048 NĐ 584q/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào