Luận Văn Luận Án
420.7 NQ 17e/ 21
Efl students' out-of-class learning: a study among high school efl learners at Phan Dang Luu high school :
DDC 420.7
Tác giả CN Nguyen, Dinh Quang
Nhan đề Efl students' out-of-class learning: a study among high school efl learners at Phan Dang Luu high school : Master thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 /Nguyen Dinh Quang; Ng.h.d.: Assoc. Prof Le Van Canh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 76tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Le, Van Canh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023565
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23565thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194743
00251
0043253CA11-2FCE-4385-9EAF-BCC8947A7FCB
005202208181004
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818100409|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bNQ 17e/ 21|223 ed.
100 |aNguyen, Dinh Quang|eAuther
245 |aEfl students' out-of-class learning: a study among high school efl learners at Phan Dang Luu high school : |bMaster thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 /|cNguyen Dinh Quang; Ng.h.d.: Assoc. Prof Le Van Canh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a76tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.67-76|b20
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLe, Van Canh|eNg.h.d.|cAssoc. Prof
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023565
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23565thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023565 Kho Luận Án 420.7 NQ 17e/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào