Luận Văn Luận Án
420.7 LH 8871a/ 21
Applying the tps technique to improve efl 10th graders' speaking ability :
DDC 420.7
Tác giả CN Lao, Thi Tuyet Hue
Nhan đề Applying the tps technique to improve efl 10th graders' speaking ability : Master's thesis in tesol: Teaching English to Speakers of Other Languages; Code: 8.14.01.11 / Lao Thi Tuyet Hue; Ng.h.d.: Dr. Nguyen Thi Kim Anh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 108 tr. : Ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thi Kim Anh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023541
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023541thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194749
00251
0048821156F-97D7-4D9C-84CB-580C08EAC5C7
005202208181039
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818103911|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bLH 8871a/ 21|223 ed.
100 |aLao, Thi Tuyet Hue|eauther
245 |aApplying the tps technique to improve efl 10th graders' speaking ability : |bMaster's thesis in tesol: Teaching English to Speakers of Other Languages; Code: 8.14.01.11 / |cLao Thi Tuyet Hue; Ng.h.d.: Dr. Nguyen Thi Kim Anh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a108 tr. : |bẢnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính trang|b68
650 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyen, Thi Kim Anh|eNg.h.d.|cDr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023541
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023541thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023541 Kho Luận Án 420.7 LH 8871a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào