Luận Văn Luận Án
420.7 PH 6335a/ 21
Applying english video dubbing to improve students' pronunciation: an action research project at an english center in Vinh city :
DDC 420.7
Tác giả CN Phan, Thi Thu Hien
Nhan đề Applying english video dubbing to improve students' pronunciation: an action research project at an english center in Vinh city : Master thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / Phan Thi Thu Hien; Ng.h.d.: Dr. Huynh Anh Tuan
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 82tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Huynh, Anh Tuan
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023561
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23561thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194756
00251
00464DEFC3D-1EFC-4940-901F-E7C1F7B6E838
005202208181453
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818145300|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bPH 6335a/ 21|223 ed.
100 |aPhan, Thi Thu Hien|eAuther
245 |aApplying english video dubbing to improve students' pronunciation: an action research project at an english center in Vinh city : |bMaster thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / |cPhan Thi Thu Hien; Ng.h.d.: Dr. Huynh Anh Tuan
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a82tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.|b36
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aHuynh, Anh Tuan|eNg.h.d.|cDr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023561
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23561thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023561 Kho Luận Án 420.7 PH 6335a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào