Luận Văn Luận Án
420.7 PH 957a/ 21
An investigation of online resources and learner autonomy at upper secondery school :
DDC 420.7
Tác giả CN Phan, Thi Mai Huong
Nhan đề An investigation of online resources and learner autonomy at upper secondery school : Master thesis in education: Theory and methods of english language teaching: 8.14.01.11 / Phan Thi Mai Huong; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Ph.D. Ngo Dinh Phuong
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 62p. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Ngo, Dinh Phuong
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023559
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23559thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194758
00251
004A0EB5E91-4D16-4365-B0DC-ECC50288E971
005202208181514
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818151439|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bPH 957a/ 21|223 ed.
100 |aPhan, Thi Mai Huong|eTác giả
245 |aAn investigation of online resources and learner autonomy at upper secondery school : |bMaster thesis in education: Theory and methods of english language teaching: 8.14.01.11 / |cPhan Thi Mai Huong; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Ph.D. Ngo Dinh Phuong
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a62p. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aReferences: p.61-62|b18
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNgo, Dinh Phuong|eNg.h.d.|cAssoc. Prof. Ph.D.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023559
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23559thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023559 Kho Luận Án 420.7 PH 957a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào