Sách
335.4346 T 8831/ 18
Tư tưởng Hồ Chí Minh :
ISBN 978-604-81-1324-7 Giá: 96.000 VNĐ
DDC 335.4346
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh : Nhận thức và vận dụng / PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường (Chủ biên),...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 343 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Nhận thức
Từ khóa tự do Chính trị gia
Từ khóa tự do Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Vận dụng
Từ khóa tự do 1890 - 1969
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Tường
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Oanh
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Am
Địa chỉ Trung tâm NC Tư tưởng Hồ Chí Minh(2): HCM.000562-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/hochiminh/hcm.000562thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198566
0021
00402B02FB7-6DA6-4261-97EA-B9642094658C
005202311061046
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-81-1324-7|c96.000 VNĐ
039|y20231106104642|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bT 8831/ 18|223 ed.
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh : |bNhận thức và vận dụng / |cPGS.TS Nguyễn Mạnh Tường (Chủ biên),...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a343 tr. ; |c19 cm
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐảng Cộng sản
653 |aNhận thức
653 |aChính trị gia
653 |aChủ tịch Hồ Chí Minh
653 |aVận dụng
653 |a1890 - 1969
700 |aNguyễn, Thị Liên|cThS.|eTác giả
700 |aNguyễn, Mạnh Tường |cPGS.TS.|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thị Phương Oanh|eTác giả
700 |aVũ, Ngọc Am|eTác giả
852|aTVV|bTrung tâm NC Tư tưởng Hồ Chí Minh|j(2): HCM.000562-3
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/hochiminh/hcm.000562thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 HCM.000562 Trung tâm NC Tư tưởng Hồ Chí Minh 335.4346 T 8831/ 18 Sách Tiếng Việt 1
2 HCM.000563 Trung tâm NC Tư tưởng Hồ Chí Minh 335.4346 T 8831/ 18 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào