Sách
330 B 152/ 17
Bài giảng nhập môn ngành kinh tế :
DDC 330
Nhan đề Bài giảng nhập môn ngành kinh tế : Tài liệu nội bộ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học vinh, 2017
Mô tả vật lý 118 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Nhập môn
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023605
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023605thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190893
0021
004A79B0EA2-7535-4B5F-B542-7AEF4DC2C172
005202011241406
008160608s2017 vm vie
0091 0
039|y20201124140653|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a330|bB 152/ 17|223 ed.
245 |aBài giảng nhập môn ngành kinh tế : |bTài liệu nội bộ
260 |aNghệ An : |bĐại học vinh, |c2017
300 |a118 tr. ; |c27 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aBài giảng
653 |aNhập môn
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023605
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023605thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023605 Kho Giáo trình 330 B 152/ 17 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào