Luận Văn Luận Án
428.1 NP 577a/ 14
An application of semantic mapping in teaching English vocabulary for students of food processing at Nghe An trading and tourism vocational college :
DDC 428.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lan Phương
Nhan đề An application of semantic mapping in teaching English vocabulary for students of food processing at Nghe An trading and tourism vocational college : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lan Phương; Ng.h.d.: TS Trần Bá Tiến
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2014
Mô tả vật lý 101 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Mã số: 60.14.01.11
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Ngôn ngữ ứng dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Trần, Bá Tiến
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.015945
000 00000nam a2200000 4500
00148975
00251
00454676
008
0091 0
039|a20160707142143|badmin|c201503251446|dPLBM|y201503251438|zPLBM
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|aeng
044##|avn
08214|214 ed.|a428.1|bNP 577a/ 14
1001#|aNguyễn, Thị Lan Phương|eTác giả
24510|aAn application of semantic mapping in teaching English vocabulary for students of food processing at Nghe An trading and tourism vocational college : |bLuận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / |cNguyễn Thị Lan Phương; Ng.h.d.: TS Trần Bá Tiến
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2014
300##|a101 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Mã số: 60.14.01.11
502##|aLuận văn (ThS.)--Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr.73 - 77
650#4|aTiếng Anh
653##|aPhương pháp giảng dạy
653##|aNgôn ngữ ứng dụng
653##|aNgôn ngữ
653##|aTiếng Anh
653##|aLuận văn thạc sĩ
7001#|aTrần, Bá Tiến|cTS.|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.015945
890|a1|b9|c1|d24
910|bYến b
922|aPhòng đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.015945 Kho Luận Án 428.1 NP 577a/ 14 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1