Sách
Hệ thống Thông tin kế toán. Tập 1 Hệ thống Kế toán Việt Nam
Tác giả CN Thái Phúc Huy và những người khác
Nhan đề Hệ thống Thông tin kế toán. Tập 1 Hệ thống Kế toán Việt Nam
Thông tin xuất bản Phương Đông
Mô tả vật lý
000 00000nam a2200000 a 4500
00151667
0021
0041B78F784-72C4-43AF-AE22-07F2A2339DCE
008 vm| vie
0091 0
039|y20161005140104|zloantpv
100|aThái Phúc Huy và những người khác
245|aHệ thống Thông tin kế toán. Tập 1 Hệ thống Kế toán Việt Nam
260|bPhương Đông
300|e144
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào