Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô / TS. Cao Khoa Bảng
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
306 tr.
Cao Khoa Bảng
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và những yêu cầu đặt ra, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

Lọc :

Không tìm thấy biểu ghi nào

Tìm nhanh