Thông báo: Kho Giáo trình tầng 5 đã hoàn thành công tác tổ chức kho sách phục vụ bạn đọc

Trong thời gian vừa qua với sự nổ lực của cán bộ Thư viện kho sách giáo trình tầng 1 đã đươc vận chuyển và sắp xếp tổ chức lại tại kho tầng 5. Hiện nay công việc đã hoàn thành, bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu tất cả các chuyên ngành phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.