Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, Trường ĐH Vinh đặt mục tiêu "tất cả các chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong nước mà còn đạt chuẩn quốc tế theo lộ trình phù hợp". 

Để hiện thực hóa điều này, Trường ĐH Vinh đã xây dựng Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

mohinh.jpg

Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường ĐH Vinh (Bộ chuẩn VU-PQA 1.0) đáp ứng các mô hình tổ chức dạy học mới như Dạy học đảo ngược, Dạy học hỗn hợp và Dạy học dự án.

Tại phiên bản đầu tiên (phiên bản 1.0) này, các yêu cầu về đảm bảo chất lượng hiện hành của Việt Nam, Bộ chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á - phiên bản 4.0 (Bộ chuẩn AUN-QA 4.0, ban hành năm 2020) và Bộ chuẩn CDIO - phiên bản 3.0 (Bộ chuẩn CDIO 3.0, ban hành năm 2022) đã được đưa vào, cụ thể hóa trong bối cảnh thực tiễn của trường.

Cũng trong Bộ chuẩn được ban hành lần này, các mô hình tổ chức dạy học mới như: Dạy học đảo ngược (Flipped learning), Dạy học hỗn hợp (Blended Learning) và Dạy học dự án (Project based learning) đã được đưa vào cùng với phương thức kiểm tra đánh giá mới - Đánh giá định lượng kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

Cấu trúc của Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được xây dựng tương tự cấu trúc Bộ chuẩn AUN-QA 4.0, bao gồm 8 tiêu chuẩn (53 tiêu chí). 

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của Bộ chuẩn CDIO - phiên bản 3.0, mỗi tiêu chuẩn trong Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được cấu trúc thành các tiêu chí, được sắp xếp theo chu trình cải tiến chất lượng P-D-C-A; nội dung của các tiêu chí được tích hợp với các yêu cầu của 12 tiêu chuẩn của Bộ chuẩn CDIO 3.0.

Tài liệu mô tả Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 trình bày nội dung của Bộ chuẩn; Phần 2 trình bày các phụ lục, biểu mẫu phục vụ cho quá trình triển khai theo quy trình quản lý chất lượng. 

Cuối từng tiêu chí là bảng các minh chứng cần đạt tối thiểu cho tiêu chí, trong đó, nêu các minh chứng cụ thể, yêu cầu của minh chứng, thời gian hoàn thành và phân nhiệm cho từng cá nhân hoặc đơn vị chủ trì thực hiện. Tài liệu mô tả Bộ chuẩn được áp dụng cho các giảng viên, chuyên viên, người học và các đơn vị trong toàn trường thực hiện. 

Với việc đáp ứng đồng thời yêu cầu của các bộ chuẩn trong nước và quốc tế, cộng với tích hợp các mô hình tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá hiện đại, Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường ĐH Vinh tạo định hướng cho hoạt động dạy học hiệu quả.

Bộ chuẩn này còn giải quyết "điểm nghẽn" về phát triển chương trình đào tạo theo chu trình cải tiến chất lượng P-D-C-A hiện nay, đó là chưa đánh giá được kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

khaigiangk6416.jpg

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức công bố Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo Trường ĐH Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, cho hay việc áp dụng Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo từ năm học 2023 - 2024 là “chìa khóa” để Trường ĐH Vinh thực hiện thông điệp hành động của năm học mới: "Sáng tạo trong giảng dạy - Đam mê trong học tập - Chuyên nghiệp trong công tác".

Bộ chuẩn này cũng là tài liệu cho các cơ sở giáo dục đại học hiện nay trong việc quản trị chất lượng các chương trình đào tạo hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Lê Anh