Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

Tên giao dịch quốc tế: Library Information Center named after Nguyen Thuc Hao

 

Vị trí và chức năng: 

Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, quản lý thông tin tư liệu và phục vụ hoạt động đào tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động thông tin - thư viện và phát triển Thư viện số đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Cung cấp tài liệu và các dịch vụ thông tin - thư viện phục vụ bạn đọc trong và ngoài trường. Trao đổi, hợp tác, chia sẻ với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế để tăng cường nguồn lực cho Thư viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin - thư viện; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động thông tin - thư viện và phát triển Thư viện số đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai bổ sung tài liệu, giáo trình, cơ sở dữ liệu, nguồn tin điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tổ chức thu nhận nguồn tài liệu nội sinh và học liệu số của Trường theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu và công tác thông tin thư mục theo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; tổ chức, sắp xếp kho tài liệu đảm bảo khoa học và yêu cầu nghiệp vụ của ngành Thư viện.

4. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản được Nhà trường trang bị. Định kỳ thực hiện công tác kiểm kê, thanh lọc, thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định.

5. Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của thư viện truyền thống và thư viện số. Tổ chức thực hiện mô hình “Bạn đọc thông minh”, mở rộng không gian tự học, thời gian phục vụ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

6. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn tài nguyên của Thư viện; biên soạn các ấn phẩm thông tin - thư viện; khảo sát ý kiến phản hồi và điều tra nhu cầu bạn đọc.

7. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin - thư viện. Thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá thư viện đáp ứng xu thế của thời đại 4.0.

8. Trao đổi, hợp tác với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế để liên thông, chia sẻ và tăng cường nguồn lực cho Thư viện.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh - môi trường và kiểm tra, giám sát các nội dung trên theo quy định. Quản lý và khai thác các dịch vụ tại Thư viện.

10. Tổ chức cập nhật và quản lý dữ liệu bạn đọc; phối hợp với các đơn vị để cấp Thẻ Thư viện cho cán bộ, viên chức và người học.