Thời gian tạm ngừng phục vụ:

        Từ 17h00 ngày 29 tháng 12 năm 2023,  Đến hết ngày 01/01/202

Thời gian mở của phục vụ thông tầm trở lại: 

        Từ 7h30 thứ 3 ngày 02/01/2024