ISBN 978-604-923-779-9 Giá: 86000 VNĐ
DDC 519.071
Nhan đề Giáo trình xác suất và thống kê : (Dùng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật và công nghệ) / TS Nguyễn Thị Thế (chủ biên),... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2024
Mô tả vật lý 219tr. : Minh họa ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Diệu
Tác giả(bs) CN Dương, Xuân Giáp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Hiền
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.052651-730
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2024/gt.052651thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101009
00231
004EA5958A0-BF6B-4655-9DF2-D735EA0D6402
005202405201005
008160608s2024 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-779-9|c86000 VNĐ
039|y20240520100536|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a519.071|bG 434/ 24|223 ed.
245 |aGiáo trình xác suất và thống kê : |b(Dùng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật và công nghệ) / |cTS Nguyễn Thị Thế (chủ biên),... [và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2024
300 |a219tr. : |bMinh họa ; |c27cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 219|b07
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aToán học
653 |aThống kê
653 |aXác suất
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Thanh Diệu|cPGS.TS|eTác giả
700 |aDương, Xuân Giáp|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Thế|cTS|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thị Thanh Hiền|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.052651-730
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2024/gt.052651thumbimage.jpg
890|a80|b49|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.052730 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 80
2 GT.052729 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 79
3 GT.052728 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 78
4 GT.052727 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 77
5 GT.052726 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 76
6 GT.052725 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 75
7 GT.052724 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 74
8 GT.052723 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 73
9 GT.052722 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 72
10 GT.052721 Kho Giáo trình 519.071 G 434/ 24 Giáo trình 71
Comment