Thông báo mượn tài liệu miễn phí về nhà

 

Thông báo mượn tài liệu miễn phí về nhà

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

(Cho bạn đọc mượn sách miễn phí ở tất cả các kho)
 

    Áp dụng từ ngày: 01/08/2016, Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên cao học được mượn tài liệu miễn phí về nhà ở tất cả các kho sách .

Thời gian mượn:                 Tối đa 05 ngày

Số lượng tài liệu mượn:      03 cuốn/lần

 

Nơi nhận

  • Đăng tải website
  • Lưu TTTV

Giám Đốc

 

(đã ký)

 

Th.s Vũ Duy Hiệp