RƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                              

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THU HỒI TÀI LIỆU SINH VIÊN CUỐI KHÓA

 

Kính gửi: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

    Thực hiện quy định số: 1672/TTTL ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Trường Đại học Vinh về việc cho bạn đọc mượn sách, tài liệu phục vụ công tác học tập và nghiên cứu. Trong thời gian qua Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào đã đáp ứng tốt nhu cầu tài liệu đối với bạn đọc đến thư viện là cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh...

    Hiện nay, một số sinh viên cuối khóa chưa hoàn thành việc trả tài liệu cho Thư viện. Để thu hồi được hết tài liệu từ sinh viên cuối khóa đang mượn; Trung tâm đề nghị Viện CNHS - MT thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách trả tài liệu cho thư viện trước khi tốt nghiệp ra trường (có danh sách kèm theo) khi chưa có xác nhận của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

Nghệ An, ngày 07  tháng 06 năm 2017

        P. GIÁM ĐỐC

 

                           Nguyễn Thái Sơn