Thông báo V/v Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online, thư viện số và Website thư viện Nguyễn Thúc Hào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 18 tháng  9   năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online, thư viện số và Website thư viện Nguyễn Thúc Hào

     

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh

     Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Trung tâm TT - TV  Nguyễn Thúc Hào thông báo các địa chỉ truy cập CSDL điện tử trực tuyến online và thư viện số của trường, để bạn đọc sử dụng:

1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN, CSDL ONLINE, THƯ VIỆN SỐ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ truy cập: http://lic.vnu.edu.vn/ (Tài khoản/mật khẩuvinhuni / nthlib)
2. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Chỉ sử dụng được qua mạng Internet trong trường Đại học Vinh)

3. SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Chỉ sử dụng được qua mạng Internet trong trường Đại học Vinh)

Địa chỉ truy cập:  http://digital.lrc.ctu.edu.vn

4. SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Địa chỉ truy cập: http://tvs.vinhuni.edu.vn (Tài khoản và hướng dẫn sử dụng đã được thư viện gửi cho cán bộ toàn trường qua Email cá nhân)

5. SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ

            Địa chỉ truy cập: http://lib.vinhuni.edu.vn         Truy cập mở      Sách điện tử

- CSDL sách điện tử miễn phí lớn nhất thế giới hiện nay "Project Gutenberg" gồm nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, bạn đọc có thể sử dụng  máy tính cá nhân, Iphone, Ipad, Kindle để tải và đọc tài liệu.  Đặc biệt, bạn đọc có thể phân phối lại tài liệu cho người khác sử dụng theo những điều kiện bản quyền của đề án Gutenberg đưa ra.

Questia là thư viện trực tuyến đầu tiên cung cấp dịch vụ truy cập 24/7 vào bộ sưu tập trực tuyến sách điện tử và tạp chí lớn nhất thế giới về Khoa học Xã hội và Nhân văn và các tin tức cập nhật khác. Đây là nguồn tài liệu phong phú phù hợp với mọi đối tượng người dùng từ học sinh đến nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Questia còn cho phép người dùng tạo các mục lục tham khảo.
5. SỬ DỤNG WEBSITE THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

Địa chỉ website: http://lib.vinhuni.edu.vn

Địa chỉ tra cứu tài liệu: http://thuvien.vinhuni.edu.vn

            Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường để sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến và thư viện số của trường.

            Thư viện tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin cho cán bộ, giảng viên các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại phòng máy Mutimedia tầng 3 toà nhà thư viện.

Chi tiết liên hệ:  DĐ: 0912.583.729, 0944.542.955. Email: sonnt@vinhuni.edu.vn

                                                                                      

                                                                                   GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                TS. VŨ DUY HIỆP